żarówka myśl, słownik białaenergia.pl

Słowniczek pojęć energetycznych

AC – prąd przemienny (ang. alternating current) prąd elektryczny, w którym wartości chwilowe podlegają powtarzalnym zmianą z określoną częstotliwością. W Polsce oraz całej Europie używa się prądu przemiennego o przebiegu sinusoidalnym, o napięciu 230V i częstotliwości 50 Hz

Biogaz – gaz uzyskiwany z biomasy, składowisk odpadów, instalacji przetwarzania odpadów zwierzęcych i roślinnych oraz w procesie oczyszczania ścieków

Biomasa – substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które ulegają biodegradacji. Biomasa w procesie spalania może być przetwarzana na energię elektryczną lub cieplną.

DCprąd stały (ang. direct current) prąd elektryczny, charakteryzujący się stałym zwrotem oraz kierunkiem przepływu ładunków elektrycznych. Dobrym przykładem jest prąd w instalacjach samochodowych o napięciu 12V.

Energia geotermalna – energia cieplna gruntu, skał i wody skumulowana pod powierzchnią Ziemi. Zalicza się do OZE, gdy temperatura źródła jest odpowiednio wysoka, może być wykorzystywana do produkcji prądu elektrycznego lub w ciepłownictwie do ogrzewania budynków.

Falownik – (ang. Power inverter) urządzenie elektryczne zmieniające prąd stały (DC) na prąd przemienny (AC). W instalacjach fotowoltaicznych falowniki zmieniają prąd stały z paneli fotowoltaicznych, na prąd przemienny, o napięciu i częstotliwości sieci elektrycznej, do której są podłączone.

Fotowoltaika (PV) – dział nauki i techniki zajmujący się wytwarzaniem energii elektrycznej z promieniowania słonecznego.

Inwerter – patrz: Falownik

Nieodnawialne źródła energii – ich zasoby odnawiają się w bardzo długim czasie. Zalicza się do nich przede wszystkim paliwa kopalne.

OZEodnawialne źródła energii, źródła energii, których zasoby mogą być uzupełniane na bieżąco lub w krótkim czasie. Należą do nich; słońce, wiatr, woda, biomasa oraz biogaz.

Pompa ciepła – maszyna cieplna wymuszająca przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze, do obszaru o wyższej temperaturze. Znajduje szerokie zastosowanie w ciepłownictwie.

Prąd przemienny – patrz: AC

Prąd stały – patrz: DC

Prosument – nazwa powstała z połączenia słów „producent” oraz „konsument”. Nabywca, który jest jednocześnie wytwórcą dóbr lub usług.

PV – patrz: Fotowoltaika